U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom, i Riječ bijaše Bog. On* u početku bijaše s Bogom. Sve je po njemu postalo i bez njega nije postalo ništa što je postalo. U njemu bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. I Svjetlo svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Evanđelje po Ivanu 1,1-5

U svojoj knjizi apostol Ivan govori o životu Gospodina Isusa Krista. Božji Sin je došao na ovaj svijet govoriti ljudima o svome Ocu. Krist je nazvan Riječ Božja jer je Bog čovjeku govorio preko Njega. Kad u ovoj knjizi slušamo Kristov glas, slušamo RIječ Božju.

* “On” je Isus koga se u grčkom jeziku nazivlje Logos, to jest Riječ.