Duhovne sile novoga doba O Bo joj stvarnostii opasnosti kozmi kih sila Martin i Elke Kamphuis inilo nam se da djelovanje univerzalnih sila, npr. u obliku prekrasnih vizija, snova i osje aja sjedinjenja sa svemirom ili u obliku protoka energije, potvr uje put kojim smo se zaputili. Autorima su prije dalekoistoistocna i ezotericka duhovnost sacinjavali najva niji dio svakodnevice. Nakon to su postali kr ani poku avaju odgovoriti na pitanja Postoji li razlika izme u Bo je i kozmi ke sile? Dolaze li one iz istog izvora? Smijemo li se istovremeno baviti objema silama? Jesu li ponude duhovnog lije enja u raznim religijama, npr. joga u hinduizmu, neovisne o cilju njihove religije? Nisu li sve nadnaravne sile od Bog...

Smrt jednog gurua Ova knjiga je posve fascinantna autobiografija Rabindranatha R. Maharaja koji je ro en je u najvi oj hinduisti koj kasti, potje e iz duge loze brahminskih sve enika i gurua. U knjizi autor korak po korak opisuje osobni prelaz iz ivota gurua obilje enog religijskim vegetarijanstvom, jogom, parapsiholo kim mo ima te brojnim astralnim iskustvima, u ivot svje ine, sigurnosti i otvorenosti osobnog zajedni tva s Bogom u Kristu. Autorovo daljnje kr ansko poslanje je posebno intenzivno te brojni izazovi s kojima se do sada susreo iziskivali su posebna o itovanja Bo je za tite o kojima autor dinami no i nadasve dobro udno govori u ovoj knjizi. D epni format, 239 str. 50,-kn

Je li znanost pokopala Boga? Kriticka analiza suvremenih obrazaca mi ljenja o odnosu vjere i znanosti? prof. dr. sc. John Lennox (PhD, Cambridge University, DPhil, Oxford University) Ako bismo trebali vjerovati Richardu Dawkinsu, onda je moderna znanost Boga stjerala u kut, "ubila" i kona no pokopala. Ateizam je jedina legitimna misaona pozicija, a predo ba o Bogu Stvoritelju i Odr avatelju hipoteza koje se trebamo odre i jer ko i znanost. U ovoj poticajnoj i provociraju oj knjizi poznati matemati ar John Lennox poziva na ozbiljno promi ljanje o takvim tezama. Bog puno vi e odgovara suvremenoj znanosti nego to to neke ideologije mogu i zamisliti. Briljantno argumentirana ponovna evaluacija odnosa izme u znanosti...

Odgovori na pet egzistencialnih pitanja Poticaji za razmišljanje o kršćanstvu koji ti mogu promijeniti život

Tipicno za decke / Tipicno za cure to decki moraju znati o curama - i obrnuto, naravno... DickBaarsen Da, neznanje uzrokuje mnogo jada, osobito na podrucju seksualnosti. Postoji niz razlika izme u mladica i djevojaka koje stvarno treba uzeti u obzir. Cesto se govori kako su te razlike nastale pod utjecajem odgoja. Pa ipak, ima nekoliko velikih razlika koje se ne stjecu odgojem, nego postoje po prirodi stvari. Tra i li ispunjenje u seksualnom ivotu? Onda e morati po tovati neka "pravila igre"i postaviti si va na pitanja. Koliko ti je va na vlastita sre a u tom kontekstu? Koliko si spreman u to ulo iti? Tko oblikuje tvoje misli na temu seksualnosti? to zna o presudnim razlikama izme u spolova? Jesi li svjestan da man...

City Bible City Bible je Novi zavjet preveden na suvremeni hrvatski jezik koji na naslovnici ima sliku va ega grada. Jednostavan za itanje, zgodan za torbu kako bi bio pri ruci u svakoj prilici - na pla i, u redu, dok ekamo kavu... Te divne rije i sigurno zaslu uju na e vrijeme i na u pa nju. Evo prilike besplatno ga naru iti i uti najva niju poruku svih vremena. BESPLATNO!

Isus naša sudbina Prije mnogo godina razgovarao sam s jednim dvadesetogodi njakom i taj razgovor nikada nisam zaboravio. Sreli smo se nakon du eg vremena, pa sam mu rekao: "Dragi Heinz, vi e te ne vi am na na im sastancima za mlade i prou avanjima Biblije!" Na to on odgovori: "Pa znate, u me uvremenu samo malo promislio o svemu. Vi neprestano govorite o Isusu koji je umro za gre nike, ali meni ne treba rtveno janje koje bi platilo za moje grijehe. Ako sam ne to krivo u inio i ako postoji Bog, ja u zbog svog djela stati pred njega. Smije no mi je da bih ondje trebao nekakvog Spasitelja koji je umro za mene!" Ja odvratih: "Dobro, dragi prijatelju! Ti e se pred svetim Bogom pozvati na pravo. To mo e u ...

Pitanja Kako to da je u mladom svemiru svjetlost tijela milijunima godina udaljenih od nas ve mogla sti i do Zemlje? Ne bi li se morala pretpostaviti starost koja odgovara barem onom vremenu koje je svjetlosna zraka morala provesti na putu do nas? Adam bi po tom shva anju 4,3 godine gledao nebo bez zvijezda, a nakon idu ih 1,6 godina ugledao bi tek drugu zvijezdu. Abraham, koji je ivio dobrih 2000 godina nakon stvaranja, ne bi po toj teoriji vidio ni najsjajnije zvijezde na e galaksije, Mlije nog puta. O drugim galaksijama da i ne govorimo. No Bog je Abrahamu pokazao neizmjeran broj vidljivih zvijezda da bi ga zadivio: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih mo e prebrojati" (Post 15,5...

Hocemo samo tvoju dušu Ogledalo na stropu, ru i asti ampanjac s ledom. I ona je rekla 'Tu smo svi zarobljenici po vlastitom izboru'. A u me trovoj sobi su se svi okupili na gozbu. Bodu je svojim eli nim no evima, ali zvijer nikako ne mogu ubiti." "Opusti se", rekao je ovjek no i. "Programirani smo da primamo naredbe. Mo e se odjaviti u svako doba, ali oti i ne mo e nikada". Tekst pjesme "Hotel California" vjerojatno je aluzija na sotonsku crkvu u San Francisku. Ona se nalazi u ulici California. Slu ajnost? Na unutarnjoj lijevoj strani omotnice plo e "Hotel California" vidljiva su tri otvora sli na prozoru. Na srednjem je prepoznatljivo jedno lice lice elavog Antona S. LaVeya, poglavara sotonske crkve. ...

Kad bi životinje govorile Kroz ove udnovate ovojnice moja se mladun ad hrani u prvo vrijeme i to bez pup ane vrpce. Za moje potomstvo ipak ne postoji neki poseban izlaz. Ona dva ili tri jajeta budu istisnuta kroz otvor koji je ina e odre en za izmet. Zato je tako er potrebna trostruka za tita. Ljepljiva jaja sti u na moj trbuh pa ih odmah pokrivam toplim repom. Tako ja le em svoje mlade. Stvoritelj je dao da na gornjoj eljusti moje mladun adi izraste si u an zub kojim mogu proderati meku, gumastu ljusku. Moj ih preklopljeni rep jo uvijek vrsto dr i uz trbuh. Dva dana kasnije mogu ih snabdjeti mlijekom. Ali zamislite, ja nemam prsnih bradavica. Mlijeko izvire iz mlije nog otvora i te e po mom krznu. Odatle g...

1 2   »