DVD - 6000 Bodova za Nebo On je sasvim obicancovjek. "Cini to jepravo i nikog se neboj", njegov je ivotnimoto. No, jednogadana, odjednom se budiu predvorju neba. Tu cese donijeti odluka gdje ceprovesti vjecnost. Da bi muse otvorilo nebo, svakako mutreba 6000 bodova aljemo vam DVD rado, besplatno i bezikakve obveze. Film mo ete takoder pogledatii naruciti pod www.movie.lifeismore.info

CD - IZGUBLJENI Postoje trenuci u ivotu kada ti se ini da vi e nema izlaza, trenuci kada do e do zida i misli da je svaka nada uzaludna, trenuci kada misli da su se ugasila sva svjetla i da ti vi e nitko ne mo e pomo i. U ovim filmovima tri izgubljene k eri i tri izgubljena sina govore kako su ipak prona li nadu, svjetlo i izlaz.

CD - Isus naša sudbina Prije mnogo godina razgovarao sam s jednim dvadesetogodi njakom i taj razgovor nikada nisam zaboravio. Sreli smo se nakon du eg vremena, pa sam mu rekao: "Dragi Heinz, vi e te ne vi am na na im sastancima za mlade i prou avanjima Biblije!" Na to on odgovori: "Pa znate, u me uvremenu samo malo promislio o svemu. Vi neprestano govorite o Isusu koji je umro za gre nike, ali meni ne treba rtveno janje koje bi platilo za moje grijehe. Ako sam ne to krivo u inio i ako postoji Bog, ja u zbog svog djela stati pred njega. Smije no mi je da bih ondje trebao nekakvog Spasitelja koji je umro za mene!" Ja odvratih: "Dobro, dragi prijatelju! Ti e se pred svetim Bogom pozvati na pravo. To mo e u initi, bez daljnjega! Mo e odbaciti Isusa i re i: 'Pozivam se na Bo je pravo!' Ali, dragi moj, nek ti bude jasno jedno: u Francuskoj se sudi prema francuskom pravu, u Engleskoj prema engleskom pravu, a pred Bogom po Bo jem pravu! Dragi moj, nadam se da nisi prekr io ni jednu jedinu Bo ju zapovije...